Δείτε την παρουσίαση του μαθήματος
Χαρακτηριστικά Ψηφιογραφικών Εικόνων


Τα βασικά δομικά στοιχεία των ψηφιογραφικών εικόνων είναι τα εικονοστοιχεία (pixels).
Κάθε εικονοστοιχείο έχει κάποιο χρώμα.
Χαρακτηριστικά των ψηφιογραφικών εικόνων είναι:
  • ανάλυση

  • βάθος χρώματος


Τα παραπάνω δύο χαρακτηριστικά καθορίζουν και το μέγεθος του αρχείου της εικόνας.
Ανάλυση Εικόνας

Ανάλυση εικόνας ονομάζομαι τον αριθμό των εικονοστοιχείων σε κάθε διάσταση της.

Δηλαδή αν έχουμε μία εικόνα με ανάλυση 800x600 εννοούμε ότι αποτελείται από 800 εικονοστοιχεία
οριζόντια και 600 εικονοστοιχεία κάθετα.

Βάθος Χρώματος

Ο αριθμός των bits που χρησιμοποιείται σε κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας για να περιγράψει (κωδικοποιήσει)
το χρώμα που έχει το εικονοστοιχείο.
π.χ. Όταν λέμε ότι η εικόνα μας έχει βάθος χρώματος 8bit, σημαίνει ότι για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας
υπάρχουν 8 bits (0 ή 1) που ορίζουν το χρώμα του. Ο αριθμός των δυνατών χρωμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είναι ίσος με 2^8=256 (ο αριθμός των διαφορετκών συνδυασμών με 0 και 1 που μπορώ να έχω με 8 bits).
Μπορεί το βάθος χρώματος 8 bit να το συναντήσετε και ως βάθος χρώματος 256 χρωμάτων.

Βάθος Χρώματος

Αριθμός Χρωμάτων

1
2
8
256
16
65536
24
16.777.216
32
4.294.967.296
Οι εικόνες με βάθος χρώματος 24bit λέγονται και TrueColor.

Μέγεθος Αρχείου Εικόνας

Το μέγεθος αρχείου της εικόνας υπολογίζεται ως εξής:

Μέγεθος εικόνας (σε Byte) = (Οριζόντιος αριθμός εικονοστοιχείων x Κάθετος αριθμός εικονοστοιχείων x Βάθος χρώματος) / 8

η διαίρεση με το 8 χρησιμεύει για να μετατρέψουμε τα bit σε Byte.
Αν θέλουμε να έχουμε το μέγεθος σε KB, θα πρέπει στη συνέχεια να διαιρέσουμε με 1024.

Επομένως, μια εικόνα με ανάλυση 1024x768 και βάθος χρώματος 24 bit χρειάζεται, για να αποθηκευτεί στη μνήμη χώρο:
(1024x768x24) :8 = 2.359.296 Byte = 2.304 ΚΒ = 2,25 ΜΒ


computer-practise.jpg

Δραστηριότητα

Ανοίξτε και συμπληρώστε το φύλλο εργασίας: pdf.jpg doc.jpg odt.pngΔραστηριότητες Εμπλουτισμένου Βιβλίου Πληροφορικής
  1. Zoom σε ψηφιογραφική εικόνα
  2. Χρωματικές Συνιστώσες Εικόνας
  3. Υπολογισμός Μεγέθους Ψηφιογραφικής Εικόνας
  4. Vector Graphics vs Bitmap Images

RGB and CMYK models

rgb.jpg

Πειραματιστείτε:

http://www.omsi.edu/tech/colormix.php
http://www.rapidtables.com/web/color/RGB_Color.htm

http://www.workwithcolor.com/color-converter-01.htm